جماهیرِ درد

مکان، بسنده نخواهد شد خیالِ فاصله پیما را...

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است