عالی ها کجایند؟ نفسمان تنگ شد از این همه وارونگی. از نفس کشیدن میان این همه متوسط. نکند قناعت کرده ایم به همین آدم ها؟ به همین قرارهای معمولی، خانه های معمولی، خنده های معمولی، رنج های معمولی؟ کو قطارهای سریع السیر؟ کو یک شبه رسیدن؟ بیا برگردیم به سرچشمه!


*والمَثَلُ الاعلی

*ینابیع الموده

*یازده