بسم الله الرحمن الرحیم

زیرِ سایۀ نامِ مهربانت آغاز کردیم.

                       دستت بالای همۀ دست­ هاست، دل و قلمِمان، دست خودت امانت باشد!


                                                                                                            تا تهِ مسیر، تا مقصد...